===== ERROR =====
Workshop on Administration of Environmental and Social Consideration Process for Implementation of a Japanese ODA Loan Project (FY2015)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.880,73 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.292,6 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Kanako Terui
E krijuar në hapësirën e punës:
Japan - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
05/04/2016
Aktiviteti u përditësua më:
26/04/2016
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Workshop on Administration of Environmental and Social Consideration Process for Implementation of a Japanese ODA Loan Project (FY2015)
PMN ID: 
11201021711839

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The training aims at enhancing the capability of the officers in charge of Environmental and Social Considerations (ESC) to implement appropriate ESC and helping them to acquire the requirements for implementation of a Japanese ODA Loan project. 


Përshkrimi : 

The selected participant goes through a series of lectures and site visit in order to understand ESC for future implementation of a Japanese ODA loan project.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The participant will be elaborating own action plan and disseminate the gained knowledge upon return to Kosovo.



Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  30/03/2016
Data fillestare e përfundimit:  14/04/2016
Data e kompletimit aktual:  14/04/2016
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE - 410 - Mbrojtja e përgjithshme e mjedisit - 41010- Politika mjedisore dhe menaxhimi administrativ (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Government of Japan
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/04/2015
9.880,73   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.880,73 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2016
10.292,6   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.292,6 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.880,73 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.292,6 Euro  
Norma e shpërndarjes : 104%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • Ministria e Integrimit Evropian

Agjencia kontraktuese
  • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Kanako Terui - kanako.terui@rks-gov.net ;