===== ERROR =====
Stand-by credit line to the Deposit Insurance Fund of Kosovo (DIFK)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
14.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
10.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arita Hasani
E krijuar në hapësirën e punës:
European Bank for Reconstruction and Development - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
09/03/2017
Aktiviteti u përditësua më:
14/03/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Stand-by credit line to the Deposit Insurance Fund of Kosovo (DIFK)
PMN ID: 
11201034715379

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Overall objective is to protect small depositors from loss in case of bank failure as well as to support the Government and the Central Bank of Kosovo in meeting their objective to foster the soundness, solvency and efficient functioning of a stable, market-based financial system. If and when required, the stand-by credit line will provide immediate funds to DIFK to fulfil its mandate in compensating the insured depositors.


Përshkrimi : 

Senior loan of up to EUR 24 million in the form of a stand-by credit line, fully guaranteed by the Republic of Kosovo. The line will be made available in three tranches.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  22/12/2016
Data fillestare e përfundimit:  22/12/2023
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Hua
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
31/12/2018
6.000.000   Euro
Planned
31/12/2020
4.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 10.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
22/12/2016
14.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 14.000.000 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 10.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 14.000.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Fond za osiguranje depozita Kosova

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Sebiha Pllana - PllanaS@ebrd.com ;