===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
7.190.118,07 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
1.360.500 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Pierre Weber
E krijuar në hapësirën e punës:
Luxembourg - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
01/09/2010
Aktiviteti u përditësua më:
08/05/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Water in Mitrovica
PMN ID: 
11201094713

Statusi :  Extended with Budget
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To contribute to a reliable and sustainable water supply to the population of Mitrovica and the region.


Përshkrimi : 

Rehabilitation of the water distribution network. Provision of equipment and training to the Mitrovica Regional Water Company. Development of a hydraulic model for improved network maintenance. Installation of meters, at the household level and at the area level. Support to the billing system.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Luksemburgu ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2011
Data fillestare e përfundimit:  30/09/2014
Data e kompletimit aktual:  30/06/2018
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14020 - Furnizimi me ujë dhe kanalizimet - sistemet e mëdha (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - NON-CROSS CUTTING ALLOCATION (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Luksemburgu
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
31/12/2017
1.019.326   Euro
Planned
30/06/2018
341.174   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.360.500 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2010
67.861   Euro
Actual
31/12/2011
1.004.743   Euro
Actual
31/12/2012
1.709.881   Euro
Actual
31/12/2013
1.387.396   Euro
Actual
30/09/2014
538.637   Euro
Actual
31/12/2015
933.834   Euro
Actual
31/12/2016
1.547.766,07   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 7.190.118,07 Euro    


 
Disbursimet totale të planifikuara: 1.360.500 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 7.190.118,07 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Lux-Development

Agjencia përfituese
  • Ministria e Ekonomisë dhe Financave
  • Komuna e Mitrovicës
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitorvica Sh.A , Mitrovicë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Paolo Cervino - paolo.cervino@luxdev.lu ;