===== ERROR =====
Applying ICT Innovations for Modernizing Official Statistical Systems(FY2016)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
10.292,6 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.292,6 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Kanako Terui
E krijuar në hapësirën e punës:
Japan - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
29/03/2017
Aktiviteti u përditësua më:
08/05/2017
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Applying ICT Innovations for Modernizing Official Statistical Systems(FY2016)
PMN ID: 
11201021715594

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The training aims to strengthen the capability of national statistical systems to apply statistical standards and frameworks and ICT innovations for modernizing collection, processing and dissemination of data by providing practical training on application of modernization frameworks, standards and tools and associated ICT applications in various phases of statistical business processes.


Përshkrimi : 

The selected training participant from Kosovo went through a series of lectures and site visits in Japan, in order to acquire the knowledge on ICT innovation. 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The training was completed.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  18/01/2017
Data fillestare e përfundimit:  04/03/2017
Data e kompletimit aktual:  04/03/2017
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 220 - KOMUNIKIMI - 2209 - Komunikim (nën-sektor) - 22040 - Informacioni dhe teknologjia e komunikimit (TIK) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - FINANCAT PUBLIKE - Statistikat dhe regjistrimi (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Government of Japan
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/04/2016
10.292,6   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 10.292,6 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
18/01/2017
10.292,6   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.292,6 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 10.292,6 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.292,6 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • Agencija za Udruženje informisanja

Agjencia kontraktuese
  • Instituti i Kosovës për Administratë Publike

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Kanako Terui - kanako.terui@rks-gov.net ;