===== ERROR =====
2014- Supervision of works for the waste infrastructure project in north of Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
175.875 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
35.175 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Zoran Kovacevic
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
21/06/2018
Aktiviteti u përditësua më:
03/09/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
2014- Supervision of works for the waste infrastructure project in north of Kosovo
PMN ID: 
11201036417716

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Supervision  of the waste infrastructure facility on the north  Kosovo


Përshkrimi : 

To provide supervision services for the waste infrastructure facility in the north of Kosovo


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2018/396-444]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  20/03/2018
Data fillestare e përfundimit:  19/01/2020
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14050 - Menaxhimi i mbetjeve / shitja (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
20/03/2018
175.875   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 175.875 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
20/04/2018
35.175   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 35.175 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 175.875 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 35.175 Euro  
Norma e shpërndarjes : 20%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Epem Environmental Planning Engrineering Management AE*

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Philip Mellish - philip.mellish@eeas.europa.eu ;