===== ERROR =====
Youth Employment Promotion in Kosovo (YEPiK)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
1.000.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
1.000.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Ramadan Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
02/11/2015
Aktiviteti u përditësua më:
01/10/2018
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Employment Promotion in Kosovo (YEPiK)
PMN ID: 
11201026511272

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Young graduates from employment promoting non-formal education, counseling and mediation measures in selected pilot regions are able to position themselves in the labor market


Përshkrimi : 

The Project promotes employment of youth in Kosovo through non-formal education, counselling and mediation measures in selected pilot municipalities.


Projektet e ndërlidhura : 

COSIRA, DIMAK, and BB (VET)


Rezultatet: 
  • Mechanisms for cooperation between actors in the employment and youth sectors and businesses are established in selected pilot regions
  • The offer of gender-sensitive non-formal education, counseling and mediation measures as well as programmes for the mobilisation of young people is improved in selected pilot regions.
  • The conditions for the dissemination of best practices in the area of youth employment promotion at national level are created


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Qeveria Gjermane ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/07/2015
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2016
Data e kompletimit aktual:  31/03/2017
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Të dy

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Other swg education and employment (includes recreational and non-heritage cultural activities) (50.0)%

Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Punësimi, mirëqenia sociale, dhe përfshirja sociale (50.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (50.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
01/07/2015
1.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/07/2015
1.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/02/2015
400.000   Euro
Planned
01/01/2016
600.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.000.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/09/2015
200.000   Euro
Actual
31/12/2015
200.000   Euro
Actual
31/03/2016
150.000   Euro
Actual
30/06/2016
150.000   Euro
Actual
30/09/2016
150.000   Euro
Actual
31/12/2016
150.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.000.000 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.000.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 1.000.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 1.000.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • Ministry of Labor and Social Walfare

Agjencia kontraktuese
  • Komuna e Vushtrrisë
  • Komuna e Gjakovës
  • Komuna e Ferizajit

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Emily Cullom - emily.cullom@giz.de ;