===== ERROR =====
Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
10.424.724,87 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
3.876.144,5 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
7.548.580,36 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Fetanete Kastrati
E krijuar në hapësirën e punës:
Switzerland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
29/03/2018
Aktiviteti u përditësua më:
01/02/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII
PMN ID: 
11201027717371

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall goal states: “DEMOS supports Kosovo in its transition process towards a democratic, decentralised state in which municipalities exercise socially inclusive governance and provide effective services responding to citizens’ priorities and needs.” The expected concrete results are clustered in three outcomes:

1) Municipalities improve their democratic governance by increasingly involving citizens in decision-making, acting more transparently and inclusive of marginalised groups, and applying sound human and financial management practices.

2) The policy framework is more conducive for decentralised local governance and better implemented at the central and local level, and

3) The Association of Kosovo Municipalities is effective in advocating on behalf of municipalities and in serving the needs of member municipalities, including continuous capacity building.


Përshkrimi : 

DEMOS phase II remains the flagship project of the Embassy of Switzerland/Swiss Cooperation Office in Kosovo's portfolio the in the area of Democratic Governance and Decentralisation. It responds directly to the strategic objective which states: “Socially inclusive governance and effective service provision”.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2018
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2021
Data e kompletimit aktual:  31/12/2021
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Qeverisja lokale dhe decentralizimi (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
20/12/2017
1.269.150,58   Euro
Actual
30/03/2018
1.994.379,48   Euro
Actual
30/09/2018
362.614,45   Euro
Actual
28/06/2019
1.133.170,16   Euro
Actual
30/09/2019
1.133.170,16   Euro
Actual
30/06/2020
1.133.170,16   Euro
Actual
30/09/2020
1.133.170,16   Euro
Actual
30/06/2021
906.536,13   Euro
Actual
30/09/2021
906.536,13   Euro
Actual
30/06/2022
452.827,49   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 10.424.724,87 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
28/06/2019
1.133.170,16   Euro
Planned
30/09/2019
1.133.170,16   Euro
Planned
30/06/2020
1.133.170,16   Euro
Planned
30/09/2020
1.133.170,16   Euro
Planned
30/06/2021
906.536,13   Euro
Planned
30/09/2021
906.536,13   Euro
Planned
30/06/2022
452.827,49   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 6.798.580,36 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
20/12/2017
1.269.150,58   Euro
Actual
17/07/2018
1.994.379,48   Euro
Actual
26/11/2018
362.614,45   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 3.626.144,5 Euro    


Emri i organizatës : Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
30/04/2022
1.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
31/03/2019
150.000   Euro
Planned
30/08/2019
100.000   Euro
Planned
31/03/2020
150.000   Euro
Planned
30/08/2020
100.000   Euro
Planned
31/03/2021
100.000   Euro
Planned
30/08/2021
100.000   Euro
Planned
30/04/2022
50.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 750.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
27/02/2018
150.000   Euro
Actual
20/11/2018
100.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 250.000 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 10.424.724,87 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 7.548.580,36 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 3.876.144,5 Euro  
Norma e shpërndarjes : 37%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
 • Association of Kosovo Municipalities

Agjencia përfituese
 • Mitrovica North Administrative Office
 • Komuna e Ferizajit
 • Komuna e Parteshit
 • Komuna e Junikut
 • Komuna e Shtimes
 • Komuna e Suharekës
 • Komuna e Hanit të Elezit
 • Komuna e Dragashit
 • Komuna e Kamenicës
 • Komuna e Gjakovës
 • Komuna e Ranillugut
 • Komuna e Prizrenit
 • Komuna e Vitisë
 • Komuna e Shtërpcës
 • Komuna e Kllokotit
 • Komuna e Pejës
 • Komuna e Podujevës
 • Komuna e Gllogovcit
 • Komuna e Mamushës
 • Komuna e Fushë Kosovës
 • Komuna e Istogut
 • Komuna e Skënderajt
 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Vushtrrisë
 • Komuna e Mitrovicës
 • Komuna e Graçanicës
 • Komuna e Novobërdës
 • Komuna e Gjilanit
 • Komuna e Zveçanit
 • Komuna e Rahovecit
 • Komuna e Lipjanit
 • Komuna e Malishevës
 • Komuna e Leposaviqit
 • Komuna e Zubin Potokut
 • Komuna e Obiliqit
 • Komuna e Deçanit
 • Komuna e Kaçanikut
 • Komuna e Klinës

Agjencia kontraktuese
 • Ministry of Local Government and Administration

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Fetanete Kastrati -