===== ERROR =====
Study visit of the delegation of Customs Service of Republic of Kosovo to Estonian Tax and Customs Board
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
9.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Besar Dinarama
E krijuar në hapësirën e punës:
Estonia - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/04/2012
Aktiviteti u përditësua më:
20/04/2012
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Study visit of the delegation of Customs Service of Republic of Kosovo to Estonian Tax and Customs Board
PMN ID: 
1120101331942

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Study visit


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË - 3319 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORET DHE RREGULLIMET E LIDHURA ME TREGTINË (nën-sektor) - 33181- Trajnimi/edukimi i tregtisë (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Tregu i brendshëm, konkurrenca, prokurimi dhe PPP (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Estonia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2008
9.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 9.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 9.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: