===== ERROR =====
Guarantee to the Kosovo Credit Guarantee Fund
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.024.448,03 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.024.448,03 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
971.091,36 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
1.024.448,03 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Mirnije Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Sweden - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
31/01/2019
Aktiviteti u përditësua më:
31/05/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Guarantee to the Kosovo Credit Guarantee Fund
PMN ID: 
1120103719590

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The intervention from Sweden is a re-guarantee which would serve to avoid a situation where the build-up of KCGF’s operations is held back by a limited capital base, as KCGF would be able to off-load risk on Sweden (pari passu and pro rata). The Re-guarantee facility amount is proposed to be 10 MEUR or a maximum ampount of 120 MSEK.


Përshkrimi : 

The intervention from Sweden is a re-guarantee which would serve to avoid a situation where the build-up of KCGF’s operations is held back by a limited capital base, as KCGF would be able to off-load risk on Sweden (pari passu and pro rata). The Re-guarantee facility amount is proposed to be 10 MEUR or a maximum ampount of 120 MSEK.

Sweden covers 50 % of KCGF:s eventual losses. KCGF covers 50 % of the banks eventual losses. Hence, the leverage of Sweden´s guarantee has the relation 1:4. The risk sharing Pari Passu means that Sweden linearly covers 50 % of the sustained losses. The same risk sharing holds between the banks and KCGF.

The Swedish re-guarantee should serve to encourage the Central Bank of Kosovo to generally view its risk weighting of KCGF products more favourably, and potentially the banks could be encouraged to allocate more lending under the guarantee program.
- Overall Sweden's support via a re-guarantee is perceived very positively by KCGF and the Central Bank of Kosovo, as it is likely that it will (directly and indirectly) enable KCGF to generate a greater volume of guarantees and therefore revenues, which are needed to cover the costs of the facility and improving its sustainability.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The intervention from Sweden is a re-guarantee which would serve to avoid a situation where the build-up of KCGF’s operations is held back by a limited capital base, as KCGF would be able to off-load risk on Sweden (pari passu and pro rata). The Re-guarantee facility amount is proposed to be 10 MEUR or a maximum ampount of 120 MSEK.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  24/11/2017
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2024
Data e kompletimit aktual:  31/12/2024
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 321 - INDUSTRI - 3219- INDUSTRIA (nën-sektor) - 32130- Zhvillimi i ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - NON-CROSS CUTTING ALLOCATION (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Suedia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
24/11/2017
544.238,01   Euro
Planned
01/01/2018
480.210,01   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.024.448,03 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
24/11/2017
544.238,01   Euro
Actual
24/01/2018
480.210,01   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.024.448,03 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
24/11/2017
544.238,01   Euro
Planned
24/01/2018
480.210,01   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.024.448,03 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/11/2017
544.238,01   Euro
Actual
24/02/2018
426.853,34   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 971.091,36 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.024.448,03 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.024.448,03 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 1.024.448,03 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 971.091,36 Euro  
Norma e shpërndarjes : 95%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • SIDA

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • Kosovo Credit Guarantee Fund

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: