===== ERROR =====
IPA 2016 - 2018/402-516 - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid Commission
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.998.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
599.600 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/12/2018
Aktiviteti u përditësua më:
20/06/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2016 - 2018/402-516 - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid Commission
PMN ID: 
11201036219038

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall objective of the programme is to further support Kosovo's integration into the world economy and strengthen the role of the State on economic governance through effective regulatory functions in line with SAA obligations.
 


Përshkrimi : 

The overall objective of the programme is to further support Kosovo's integration into the world economy and strengthen the role of the State on economic governance through effective regulatory functions in line with SAA obligations.
 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2018/402-516]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  20/11/2018
Data fillestare e përfundimit:  30/11/2023
Data e kompletimit aktual:  14/05/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË - 3319 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORET DHE RREGULLIMET E LIDHURA ME TREGTINË (nën-sektor) - 33120- Lehtësimi i tregtisë (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
20/12/2018
2.998.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.998.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
07/12/2018
599.600   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 599.600 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.998.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 599.600 Euro  
Norma e shpërndarjes : 20%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Zyra e Bashkimit Evropian

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;