===== ERROR =====
IPA 2016 - 2018/404641 and 2018/404-645 - Cultural Route ''on the trail of Mother Teresa''
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
294.077 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
69.260 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
10/01/2019
Aktiviteti u përditësua më:
27/06/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2016 - 2018/404641 and 2018/404-645 - Cultural Route ''on the trail of Mother Teresa''
PMN ID: 
11201036219178

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aims to contribute in strengthening the cooperation between the institutions, the CSOs and the community in Kosovo and FYROM through recognition of shared values towards joint economic growth.


Përshkrimi : 

The project aims to contribute in strengthening the cooperation between the institutions, the CSOs and the community in Kosovo and FYROM through recognition of shared values towards joint economic growth.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2018/404-641 & 2018/404-645]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  28/12/2018
Data fillestare e përfundimit:  31/01/2021
Data e kompletimit aktual:  31/07/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA - 9989 - E pandarë / E papërcaktuar (nën-sektor) - 99.810 - Sektorët jo të specifikuar (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
27/12/2018
209.587   Euro
Actual
27/12/2018
84.490   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 294.077 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
22/01/2019
69.260   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 69.260 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 294.077 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 69.260 Euro  
Norma e shpërndarjes : 24%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Trashigimia Kulturore Pakufi

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;