===== ERROR =====
Water Security and Canal Protection Project
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
1.331.203,41 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
542.997,87 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lindita Lepaja
E krijuar në hapësirën e punës:
World Bank - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
08/07/2019
Aktiviteti u përditësua më:
09/07/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Water Security and Canal Protection Project
PMN ID: 
1120109221675

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The objective of the Project is to contribute to restoring the Iber Canal to its original capacity to improve water resource management for various canal water users in Central Kosovo. 


Përshkrimi : 

Component 1: Infrastructure Rehabilitation and Modernization

                     

Component 2: Water Resources Protection and Management

 

Component 3: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Banka Botërore ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  06/02/2017
Data fillestare e përfundimit:  30/04/2022
Data e kompletimit aktual:  30/04/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Të dy

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Banka Botërore
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Hua
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
01/01/2018
1.331.203,41   Euro
Subtotal Planned Commitments: 1.331.203,41 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2018
542.997,87   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 542.997,87 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 1.331.203,41 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 542.997,87 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • NPH Ibër Lepenc Sh. A.

Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • NPH Ibër Lepenc Sh. A.

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: