===== ERROR =====
IPA 2017 - 2019/406-828 - EU Support for Intellectual Property Rights System in Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.898.280 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
300.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Lumnije Tahiri-Bullatovci
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/05/2019
Aktiviteti u përditësua më:
11/07/2019
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2017 - 2019/406-828 - EU Support for Intellectual Property Rights System in Kosovo
PMN ID: 
11201036220870

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To strengthen legal, administrative and structural capacities of Kosovo institutions in charge of the development and enforcement of intellectual property rights (IPRs).


Përshkrimi : 

To strengthen legal, administrative and structural capacities of Kosovo institutions in charge of the development and enforcement of intellectual property rights (IPRs).


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2019/406-828]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  16/05/2019
Data fillestare e përfundimit:  18/10/2022
Data e kompletimit aktual:  01/12/2023
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË - 3319 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORET DHE RREGULLIMET E LIDHURA ME TREGTINË (nën-sektor) - 33120- Lehtësimi i tregtisë (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Tregu i brendshëm, konkurrenca, prokurimi dhe PPP (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
16/06/2019
1.898.280   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.898.280 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
10/06/2019
300.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 300.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.898.280 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 300.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 16%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • IBF International Consulting SA

Agjencia përfituese
  • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Aferdita Tahiri - Aferdita.TAHIRI@eeas.europa.eu ;