===== ERROR =====
WP-KOS-Foness; Aufbau einer Möbelproduktion im Kosovo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
200.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
35.519,79 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
164.480,21 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Gresa Abrashi
E krijuar në hapësirën e punës:
Austria - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/06/2020
Aktiviteti u përditësua më:
23/06/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
WP-KOS-Foness; Aufbau einer Möbelproduktion im Kosovo
PMN ID: 
11201036023045

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The aim of the project is to build up product development and production capacity for furniture in Kosovo and enable local companies to access the EU market.


Përshkrimi : 

The following measures are planned: 1. the production layout will be improved and redesigned 2. quality standards (including ISO 9001 and ISO 14001) will be introduced 3. capacities for the development of new products will be established. 4. access to the EU market is created.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The economic partnership will create production capacities and introduce standards, but also build up capacities for the development of new products. In this way, added value is achieved in the production sector but also in the creative sector.Buxheti
Aktiviteti është në buxhet


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia Austriake për Zhvillim ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/04/2019
Data fillestare e përfundimit:  31/03/2020
Data e kompletimit aktual:  31/03/2022
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Austriake për Zhvillim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
05/05/2019
200.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 200.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
05/05/2021
164.480,21   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 164.480,21 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
05/05/2020
35.519,79   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 35.519,79 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 200.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 164.480,21 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 35.519,79 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Ministry of Economic Development

Agjencia kontraktuese
  • Agjencia Austriake për Zhvillim

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Arsim Aziri - arsim.aziri@ada.gv.at ;