===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
13.956.599,66 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.332.129,93 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Nimani
E krijuar në hapësirën e punës:
USAID - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/05/2016
Aktiviteti u përditësua më:
30/06/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
AGRO
PMN ID: 
1120101512028

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The activity has the following objectives:

  • Improve collaboration among critical value chain participants
  • Scale up the adoption of crops and technologies
  • Link products to markets
  • Address food safety and quality issues  
  • Effectively utilize the innovation and incentive fund

Përshkrimi : 

This program provides technical support throughout agricultural value chains having potential to generate sustainable incomes to producers, ensuring that markets are developed and that processors and packers are able to reliably and cost effectively contract production from Kosovo’s producers. 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  13/03/2015
Data fillestare e përfundimit:  12/02/2021
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Prishtina] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 311 - BUJQËSI - 3119 - BUJQËSIA (nën-sektor) (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL - Bujqësia dhe zhvillimi rural (nën-sektor) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
13/03/2015
1.717.060,6   Euro
Actual
13/03/2015
167.869,73   Euro
Actual
13/01/2016
1.952.431,66   Euro
Actual
19/04/2016
710.252,93   Euro
Actual
19/08/2016
221.867,23   Euro
Actual
20/12/2016
2.662.406,82   Euro
Actual
25/09/2017
498.796,59   Euro
Actual
29/12/2017
2.662.406,82   Euro
Actual
23/02/2018
2.218.672,35   Euro
Actual
05/09/2018
576.854,81   Euro
Actual
23/08/2019
567.980,12   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 13.956.599,66 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/09/2015
795.860,84   Euro
Actual
31/12/2015
616.614,31   Euro
Actual
31/03/2016
583.950,12   Euro
Actual
30/06/2016
796.772,28   Euro
Actual
30/09/2016
992.216,01   Euro
Actual
31/12/2016
678.808,13   Euro
Actual
31/03/2017
701.159,03   Euro
Actual
30/06/2017
516.112,89   Euro
Actual
30/09/2017
859.999,11   Euro
Actual
31/12/2017
608.939,47   Euro
Actual
23/02/2018
1.703.656,37   Euro
Actual
31/03/2018
380.089,63   Euro
Actual
31/03/2019
316.132,41   Euro
Actual
30/06/2019
303.409,66   Euro
Actual
30/09/2019
248.314,7   Euro
Actual
31/12/2019
230.094,96   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.332.129,93 Euro    


Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës :


Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës :


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 13.956.599,66 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.332.129,93 Euro  
Norma e shpërndarjes : 74%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: