===== ERROR =====
Municipal Water Supply and Sewerage Disposal in Prishtina Phase II (Bmz nr. 2009 65 749) (2020 60 085 EU-IPF MW Kosovo)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
17.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
17.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
11.028.313 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
12.021.784 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Premtim Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
17/05/2013
Aktiviteti u përditësua më:
30/09/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Municipal Water Supply and Sewerage Disposal in Prishtina Phase II (Bmz nr. 2009 65 749) (2020 60 085 EU-IPF MW Kosovo)
PMN ID: 
112010204299

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Improvement of sustainable services of potable water and sanitation and protection of water resources.


Përshkrimi : 

Investments towards improvement of the water supply and sanitation in Prishtina and capacity building measures to support the Regional Water Company Prishtina.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2015
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Fushë Kosova] 33%

[Kosova] [Graçanica] 33%

[Kosova] [Prishtina] 34%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14020 - Furnizimi me ujë dhe kanalizimet - sistemet e mëdha (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Hua
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet e planifikuara
Planned
01/12/2011
6.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 6.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/12/2011
6.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 6.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/09/2014
1.626.486   Euro
Planned
30/12/2014
650.000   Euro
Planned
31/03/2015
700.000   Euro
Planned
10/11/2015
800.000   Euro
Planned
30/04/2016
400.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 4.176.486 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/05/2013
300.941   Euro
Actual
01/10/2013
276.280   Euro
Actual
31/12/2013
214.279   Euro
Actual
31/03/2014
289.353   Euro
Actual
01/09/2014
545.633   Euro
Actual
30/12/2014
620.498   Euro
Actual
31/03/2015
660.574   Euro
Actual
01/12/2015
863.682   Euro
Actual
30/04/2016
375.222   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.146.462 Euro    


Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet e planifikuara
Planned
01/12/2011
11.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 11.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/12/2011
11.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 11.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/09/2014
2.895.298   Euro
Planned
30/12/2014
1.200.000   Euro
Planned
31/03/2015
1.250.000   Euro
Planned
10/11/2015
1.700.000   Euro
Planned
30/04/2016
800.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 7.845.298 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/05/2013
169.059   Euro
Actual
01/10/2013
557.163   Euro
Actual
31/12/2013
1.162.318   Euro
Actual
31/03/2014
35.481   Euro
Actual
01/09/2014
971.277   Euro
Actual
30/12/2014
1.104.547   Euro
Actual
31/03/2015
1.200.684   Euro
Actual
01/12/2015
1.681.322   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 6.881.851 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 17.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 17.000.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 12.021.784 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 11.028.313 Euro  
Norma e shpërndarjes : 65%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • KfW 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina Sh.A., Prishtinë 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: