===== ERROR =====
Sewage Disposal in South-west Kosovo Phase I (Prizren)(BMZ Nr. 2010 65 663)Phase II (Bmz nr. 2012 66 089) and ( Bmz Nr. 2012 70 115)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
17.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
17.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
13.867.860 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
13.980.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Premtim Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
20/01/2012
Aktiviteti u përditësua më:
30/09/2020
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Sewage Disposal in South-west Kosovo Phase I (Prizren)(BMZ Nr. 2010 65 663)Phase II (Bmz nr. 2012 66 089) and ( Bmz Nr. 2012 70 115)
PMN ID: 
112010201245

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Upgrade sewage facilities in Gjakova and/or Peja and/or Prizren, so as to ensure the environmentally sound and hygienically safe disposal of waste water generated in these cities.


Përshkrimi : 

The specific investment measures to be implemented within this Programme will be defined in the framework of a feasibility study, which will provide a comprehensive assessment of the current conditions of the networks and systems of the Water Utilities of Gjakova, Prizren and Peja and the respective short-, medium-, and long-term investment needs. The funds allocated to this programme will be distributed Regional Water Comapny Hidroregjioni Jugor, so as to provide incentives for improved services. The programme is under implementation.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit:  30/06/2017
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Prizren] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14020 - Furnizimi me ujë dhe kanalizimet - sistemet e mëdha (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet e planifikuara
Planned
01/11/2013
5.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 5.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/11/2013
5.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 5.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
30/12/2014
400.000   Euro
Planned
01/06/2015
650.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 1.050.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2014
350.000   Euro
Actual
16/09/2015
650.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.000.000 Euro    


Id-ja e organizatës financuese : KFW
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet e planifikuara
Planned
12/03/2012
4.000.000   Euro
Planned
12/03/2012
8.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 12.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
12/03/2012
8.000.000   Euro
Actual
31/12/2012
4.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 12.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
31/12/2013
500.000   Euro
Planned
30/12/2014
130.000   Euro
Planned
01/11/2015
1.700.000   Euro
Planned
30/04/2016
900.000   Euro
Planned
31/03/2018
2.200.000   Euro
Planned
31/12/2018
7.500.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 12.930.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/05/2013
159.114   Euro
Actual
31/12/2013
222.762   Euro
Actual
01/09/2014
152.511   Euro
Actual
31/12/2014
121.390   Euro
Actual
31/03/2015
59.353   Euro
Actual
01/12/2015
1.718.414   Euro
Actual
30/04/2016
879.235   Euro
Actual
31/03/2018
2.148.693   Euro
Actual
31/12/2018
7.406.388   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 12.867.860 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 17.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 17.000.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 13.980.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 13.867.860 Euro  
Norma e shpërndarjes : 82%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • KfW

Agjencia përfituese
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: