===== ERROR =====
Youth, Employment and Skills (YES)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
12.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
10.600.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
12.915.821,96 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
13.300.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Ramadan Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
01/11/2017
Aktiviteti u përditësua më:
22/02/2021
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth, Employment and Skills (YES)
PMN ID: 
11201026516594

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The employability of Kosovar youth is improved.


Përshkrimi : 

The project applies a bottom-up approach and mainly addresses stakeholders at the local level such as vocational education and training institutes, local employment offices, youth centres and businesses. Addressing concerns of the private sector over a skills mismatch, programme activities aim to improve the quality of vocational education and training, together with formal and non-formal labour market instruments and youth engagement activities. The programme promotes the interfaces between youth employment and the vocational education and training sector by strengthening cooperation between the related stakeholders.


Projektet e ndërlidhura : 

GIZ DIMAK, GIZ COSIRA,

SDC EYE, Lux KSV015, EU-ALLED II, UNDP ALMP II


Rezultatet: 
  • Labor market measures adapted to the needs of young people and the needs of employers are being implemented.
  • Labor market measures adapted to the needs of vulnerable groups (especially minorities, returnees) and employers' needs are implemented
  • The quality of vocational education and training for young people is improved.
  • Decision makers are provided with a replicable model for a qualification and recognition, adapted to the needs of the local and the German shortage occupations.


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Qeveria Gjermane ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2017
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2020
Data e kompletimit aktual:  31/12/2020
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 113 - Shkollimi i mesëm - 11330 - Trajnimi profesional (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (60.0)%

Cross Cutting Theme - MINORITIES (40.0)%

Financim
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet e planifikuara
Planned
01/01/2017
7.500.000   Euro
Planned
01/01/2018
3.100.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 10.600.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2017
12.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 12.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/01/2017
3.200.000   Euro
Planned
01/01/2018
3.100.000   Euro
Planned
01/01/2019
3.700.000   Euro
Planned
01/01/2020
3.300.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 13.300.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2017
43.083   Euro
Actual
30/06/2017
247.847   Euro
Actual
30/09/2017
2.128.582   Euro
Actual
31/12/2017
1.135.527   Euro
Actual
31/03/2018
771.631,22   Euro
Actual
30/06/2018
516.799,2   Euro
Actual
30/09/2018
853.735,47   Euro
Actual
31/12/2018
1.578.694,32   Euro
Actual
31/03/2019
362.338,27   Euro
Actual
30/06/2019
608.820,32   Euro
Actual
30/09/2019
700.200   Euro
Actual
31/12/2019
2.128.611,41   Euro
Actual
31/03/2020
376.254,86   Euro
Actual
30/06/2020
570.576   Euro
Actual
30/09/2020
893.121,89   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 12.915.821,96 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 10.600.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 12.000.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 13.300.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 12.915.821,96 Euro  
Norma e shpërndarjes : 108%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • Ministry of Labor and Social Walfare
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Agjencia kontraktuese
  • Ministry of Culture Youth and Sports
  • Qendra për Arsim dhe Aftësim Profesional

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Klaus Bader-Labarre -