===== ERROR =====
Strengthening Debt and Fiscal Policy Management
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
892.123,1 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Elizabeth Bolton
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
13/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
13/08/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Strengthening Debt and Fiscal Policy Management
PMN ID: 
11201062515

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

The advisor will develop capacity in Kosovo’s debt management unit (DMU) for issuing, management and reporting of all public debt. 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2007
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15111-Menaxhimi i financave publike (50.0)%

DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15110 - Politika e sektorit publik dhe menaxhimi administrativ (50.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - FINANCAT PUBLIKE - Menaxhimi publik financiar (auditimi i jashtëm dhe i brendshëm, buxhetet qendrore dhe lokale, monitorimi financiar dhe i thesarit (50.0)%

Sector Working Group - QEVERISJA - Administrata publike (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/08/2009
419.756,54   Euro
Actual
31/08/2010
472.366,56   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 892.123,1 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 892.123,1 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Departamenti amerikan i Thesarit

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: