===== ERROR =====
Water Supply and Sewerage South West Kosovo VI (Bmz Nr. 2004 65 880) and (BMZ nr. 2004 70 419)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
9.000.000 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
8.999.414 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
9.000.000 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Premtim Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
03/02/2010
Aktiviteti u përditësua më:
17/04/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Water Supply and Sewerage South West Kosovo VI (Bmz Nr. 2004 65 880) and (BMZ nr. 2004 70 419)
PMN ID: 
11201020158

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

 

 Establishment of capable and sustainable institutional and organisational structures for the water supply and sewerage within the Drin River Basin to ensure continuous and efficient supply of the inhabitants with safe drinking water and allow for the extension of the service area to not supplied population.


Përshkrimi : 

 

The Programme comprises investments in the municipalities supplied by the Regional Water Companies Gjakova, Peja and Prizren and capacity building measures to support the Regional Company Gjakova/Rahovec and KTA – for example by supporting the establishment of a benchmarking unit within KTA - aiming to establish sustainable institutional and organisational structures. Although the Regional Water Company Gjakova/Rahovec has benefited from investment measures and a management contract during the first phase of the Programme, only the Regional Water Companies Peja and Prizren have met the performance required for the second phase (investments).


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  07/03/2005
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Dragash] 4%

[Kosova] [Gjakova] 25%

[Kosova] [Istog] 5%

[Kosova] [Junik] 5%

[Kosova] [Klin] 2%

[Kosova] [Peja] 25%

[Kosova] [Prizren] 25%

[Kosova] [Rahovec] 4%

[Kosova] [Suhareka] 5%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - 1409 - Furnizimi me ujë dhe kanalizim (nën-sektor) - 14020 - Furnizimi me ujë dhe kanalizimet - sistemet e mëdha (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Mbrojtja e mjedisit dhe higjiena e ujit (100.0)%

Financim
Id-ja e organizatës financuese : GG
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet e planifikuara
Planned
07/03/2005
9.000.000   Euro
Subtotal Planned Commitments: 9.000.000 Euro    
Zotimet aktuale
Actual
07/03/2005
9.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.000.000 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
01/03/2013
9.000.000   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 9.000.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2005
969.286   Euro
Actual
31/12/2006
1.799.530   Euro
Actual
31/12/2007
1.505.736   Euro
Actual
31/12/2008
503.578   Euro
Actual
31/12/2009
180.320   Euro
Actual
31/12/2010
1.366.406   Euro
Actual
01/03/2011
184.854   Euro
Actual
01/10/2011
1.136.599   Euro
Actual
31/12/2011
604.760   Euro
Actual
20/02/2012
343.157   Euro
Actual
01/03/2013
213.472   Euro
Actual
31/03/2014
191.716   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 8.999.414 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 9.000.000 Euro  
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.000.000 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 9.000.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 8.999.414 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • KfW

Agjencia përfituese
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A, Pejë
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A, Gjakovë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: