===== ERROR =====
Promoting Open Debate and Accountability
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
42.512,99 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Elizabeth Bolton
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
12/04/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Promoting Open Debate and Accountability
PMN ID: 
11201062502

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

To continue fostering public debate on key transition issues facing Kosovo, as well as promoting the transparency and accountability of its government. BIRN will produce approximately 40 television debates on important social, political, and economic topics affecting Kosovar citizens. The award-winning weekly program will be broadcast by the public service broadcaster RTK, and select episodes will be shown on B92 in Serbia.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/02/2010
Data fillestare e përfundimit:  30/11/2010
Data e kompletimit aktual:  30/11/2010
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15153 - Media dhe lirija e rrjedhjes së informacionit (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/08/2010
42.512,99   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 42.512,99 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 42.512,99 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ndihma Kombëtare për Demokraci

Agjencia përfituese
  • Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: