===== ERROR =====
New Kosovo Curriculum Framework
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
105.324,77 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
109.350,12 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Anton Selitaj
E krijuar në hapësirën e punës:
UNDCO / UNKT - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/01/2012
Aktiviteti u përditësua më:
02/03/2012
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
New Kosovo Curriculum Framework
PMN ID: 
1120101271295

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

To finalize and endorse the revised Kosovo Curriculum Framework

2. To publish and disseminate the approved Kosovo Curriculum Framework

3. To implement preparatory activities for implementation of the KCF

 


Përshkrimi : 

to finalize and disseminate the KCF, supporting the preparatory implementation phase and harmonizing the activities with other donor projects.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/08/2010
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2011
Data e kompletimit aktual:  31/12/2011
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 112 - Shkollimi fillestar - 11220 - Arsimi fillor (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi parauniversitar (para-arsimi i mesëm dhe arsimi i përgjithshëm) (100.0)%

Financim
Id-ja e organizatës financuese : UNICEF
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2011
39.148,3   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 39.148,3 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2011
39.736,1   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 39.736,1 Euro    


Id-ja e organizatës financuese : UNICEF
Emri i organizatës : Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/08/2011
66.176,47   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 66.176,47 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2011
69.614,01   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 69.614,01 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 105.324,77 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 109.350,12 Euro  
Norma e shpërndarjes : 104%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Agjencia përfituese
  • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: