===== ERROR =====
You Should Change - Be Aware
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
12.300 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
12.300 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.460 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Karlijn Bink
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
08/07/2011
Aktiviteti u përditësua më:
24/05/2012
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
You Should Change - Be Aware
PMN ID: 
1120101361167

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Hareja has witnessed a problematic lack of awarness among women regarding their rights, and especially regarding their health. Therefore, the organization wants to organize a series of lectures in 28 different villages. These lectures will consist of three components: rights, health, and food. The lectures will be given by professionals in each department (lawers, gynecologist). A media campaign will be launched to attract women to the lectures and to spread information.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Holandës ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/09/2011
Data fillestare e përfundimit:  30/04/2012
Data e kompletimit aktual:  30/04/2012
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 120 - SHËNDETËSIA - 121 - Shëndetësia, në përgjithësi - 12181 - Edukimi/trajnim mjekësor (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Shëndeti publik (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
08/07/2011
12.300   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 12.300 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
30/04/2012
2.460   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.460 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
11/07/2011
9.840   Euro
Actual
28/05/2012
2.460   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 12.300 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 12.300 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.460 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 12.300 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Shoqata e Pavarur e Gruas Hareja

Agjencia përfituese
  • Shoqata e Pavarur e Gruas Hareja

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: